Att och tar med sig kulturer och språk

Att vara flerspråkig innebär det att man behärskar två ellermer språk. En del växer upp med flera modersmål och en del utvecklar derasandra språk. Det är vanligt att man hittar flerspråkiga människor i tiden medden ökade globalisering och med flyttningen i hela världen.

Människor flyttarsig från ett land till ett annat för olika orsaker och tar med sig kulturer ochspråk som de hade i deras hemland, många av de bildar familjer och skaffar barni det nya landet som där deras barn kan leva och ha deras framtid. Exakt sommig och min familj har vi flyttat från Syrien till Sverige på grund av krigetdär. I Syrien lär man sig Arabiska och (i viss utsträckning Kurdiska) och detär därför jag kan Arabiska.

Cirka 100 år senare fanns det negativa tankar och resonemangkring flerspråkighet. Man trodde att det var dåligt att man lär sina barn fleraspråk, men nu är det tvärtom, nu tror man att det är bra för barnen om man lärde språk. Det här gjorde inte Kallifatides i boken “Den dubbla längtan, 1995” vilketdärför gjorde att han fick hat eftersom de tyckte att han hade gjort ettmisstag och tog ifrån de den rikedomen. Med den senaste invandring kan man betrakta Sverige som ettmångspråkigt samhälle vilket innebär att det finns en stor mängd medborgare somär flerspråkiga. I Sverige kan man lära sig sitt modersmål när man är litenvilket jag tycket är bra för barnen. Att vara tvåspråkig eller flerspråkig är en gåva tycker jageftersom då har man chans att prata med fler människor och lära känna andrakulturer, man kan lära sig andra människors kulturer när man antingen pratareller lever med de. På samma sätt som det är enklare för oss att prata på vårtmodersmål är det också lätt för flerspråkiga människor att kommunicera medandra människor.

man får också chansen att läsa Bocker och kolla på filmer sominte är översätta, även om några böcker är översätta kan det vara bättre om manläser den på det original språket för att förstå tydligt vad författaren villförmedla och få en helt ny uppfattning av det. En annan fördel med att vara flerspråkig är att man fårövertag när man ansöker jobb så att det blir lättare att få jobb eftersomarbetsgivarna uppskattar det och vet att det ligger ganska mycket arbete bakomatt lära sig ett språk, vilket man kan också behöva särskild om man jobbar i ettglobaliserade företag. Man kan också jobba som en översättare som i vissa fallinte behöver utbildning. En nackdel med flerspråkighet är att det kan ha negativtinflytande på språkutveckling.

När man pratar på flera språk kan det vara svårtatt fokusera på ett språk eftersom då kan man glömma de andra språken, och påså sätt kan det vara svårt att utveckla det språket man vill utveckla. Så härtänkte Kallifatides och därför lärde han inte sina barn deras modersmåleftersom han ville att de ska fokusera på svenska och lära honom det istället såatt han kan vara en författare.Men det som många inte vet är att nyligen har forskningenvisat hur språken kan aktivera hjärnan, och med att lära språk kan man träna hjärnanför att göra den smidigare, ha starkare minne och högre kapacitet. Och Barnen somväxer upp med flera språk har lättare att lära sig nya språk och är merkreativa.Slutligen hävdar jag att omfamna och biträdaflerspråkighet

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out