Asenkron güçlü motorlar?n çekti?i kalk?nma ak?m?, gittikçe azalan

Asenkron Motorlar ?lk Kalk?nma An?nda Neden Yüksek Ak?m Çekerler?
Asenkron motorlar?n çal??maya ba?lad?klar? ilk anda ?ebekeden çekti?i ak?ma kalk?nma ak?m?, yol alma ak?m? veya kalk?? ak?m? denir. Bu ak?m, motorun gücüne ve kutup say?s?na ba?l? olmakla birlikte yakla??k olarak anma ak?mlar?n 3-6 kat? kadard?r.

Durmakta olan bir asenkron motora gerilim uyguland???nda stator sarg?lar?nda meydana gelen manyetik alan kuvvet çizgilerinin tamam? rotor çubuklar?n? kesti?inden rotorda indüklenen gerilim ve dolay?s?yla rotor çubuklar?ndan geçen ak?m en büyük de?erinde olur. ?lk anda rotor dönmedi?inden z?t EMK en küçük de?erindedir ve bu nedenle motor ?ebekeden en büyük ak?m? çeker.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Rotor dönmeye ba?lay?nca stator döner alan h?z? (ns) ile rotor h?z? (nr) aras?ndaki fark azalmaya ba?lar. Bunun sonuncu z?t EMK’nin de?eri yükselece?inden ?ebekeden çekilen kalk?nma ak?m? gittikçe azal?r.

Yukar?da belirtti?imiz de?erlerden dolay? küçük güçlü motorlar?n çekti?i kalk?nma ak?m?, gittikçe azalan bir durumda oldu?undan sarg?lar ve ?ebeke için bir sorun olu?turmaz. Ancak 3 kW’?n üzerindeki büyük güçlü motorlar?n kalk?nma ak?mlar?, hem ?ebeke için hem de motor sarg?lar? için zararl?d?r. Zira bu fazla ak?m motor sarg?lar?nda a??r? ?s?nmalara, ?ebekede ise gerilim dü?ümlerine ve gerilim dalgalanmalar?na neden olur. Bunun sonucunda da gerilim dü?ümü, motoru ve ?ebekeden beslenen di?er al?c?lar? etkiler. Ayr?ca kumanda devresindeki anahtarlama elemanlar?n?n çabuk y?pranmas?na ve ar?za yapmas?na yol açar.

Bu nedenle büyük güçlü motorlar?n ve çok s?k yol alan küçük güçlü motorlar?n, kalk?nma ak?mlar?n?n ?ebekeyi olumsuz yönde etkilememeleri için de?i?ik yöntemler uygulan?r.

KAYNAK = http://www.elektrikbilgisi.com/YaziOku.asp?id=132#.Wr-Q8tRubIV 1

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out