Ara?t?rma; girift bir hâl almas?na sebebiyet vermektedir. Ke?mir

Ara?t?rma; ya?lar? 20 ile 30 aras?nda, ?ngilizce e?itimi gören erkek
yüksekokul ö?rencilerinin dil ö?renimi kayg?lar?n? ve azaltma tekniklerini
ara?t?rmay? amaçlamaktad?r. Ara?t?rma amaçlar?n? gerçekle?tirmek amac?yla,
kayg? seviyesi ve kayna?? konulu bir anket ö?rencilere da??t?lm?? olup; s?nav
ve anket sonuçlar?na dayan?larak, ya?an?lan dil ö?renimi kayg? alg?s? hakk?nda
yar? yap?land?r?lm?? mülakat, gönüllü kat?l?mc?lara uygulanm??t?r.

1947 y?l?nda Hindistan??n ?ngiltere?den ba??ms?zl???n? elde etmesiyle
gündeme gelen Ke?mir sorunu, günümüze de?in çözüme kavu?turulamam??önemli bir
problem alan?d?r. Ke?mir bölgesinin; Hindistan, Pakistan ve Çin gibi üç
bölgesel güç taraf?ndan kontrol alt?nda tutulmas? ve Güney Asya?n?n güvenli?i
aç?s?ndan stratejik bir konumda bulunmas?, sorunun girift bir hâl almas?na
sebebiyet vermektedir. Ke?mir sorununun daimî bir ihtilaf mevzusu olarak
çözümsüzlü?e sürüklenmesi ise, bölgesel düzlemde gerilimi artt?rmaktad?r.
Özellikle Hindistan ve Pakistan aras?nda üç büyük sava?a ve birçok s?n?r çat??mas?na
neden olan Ke?mir sorunu, Temmuz 2016 tarihinde ya?anan olaylardan sonra iki
ülke aras?ndaki gerginli?e yeni bir boyut katm??t?r. Raporumuz, tarihsel süreç
içerisinde Ke?mir sorununun nas?l ortaya ç?kt???n?, taraflar?n?, sorunda Bat??n?n
rolünü ve Ke?mir?deki son geli?meleri analiz etmektedir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

         Çal??madan edinilen veriler,
dil performans?yla, kayg? aras?nda ters bir orant? oldu?unu da göstermektedir,
yani ?ngilizce’de, daha az kayg?l? ö?renciler daha iyi performans sergilerken,
fazla endi?eli ö?renciler nispeten dü?ük notlar almaktad?rlar. Bu nedenle,
hissedilen kayg? dü?tükçe, ö?rencilerin dil kullan?m?nda daha fazla yap?c?
tecrübe edinme ihtimali artmaktad?r. 

Ara?t?rma; ya?lar? 20 ile 30 aras?nda, ?ngilizce e?itimi gören erkek
yüksekokul ö?rencilerinin dil ö?renimi kayg?lar?n? ve azaltma tekniklerini
ara?t?rmay? amaçlamaktad?r. Ara?t?rma amaçlar?n? gerçekle?tirmek amac?yla,
kayg? seviyesi ve kayna?? konulu bir anket ö?rencilere da??t?lm?? olup; s?nav
ve anket sonuçlar?na dayan?larak, ya?an?lan dil ö?renimi kayg? alg?s? hakk?nda
yar? yap?land?r?lm?? mülakat, gönüllü kat?l?mc?lara uygulanm??t?r.

1947 y?l?nda Hindistan??n ?ngiltere?den ba??ms?zl???n? elde etmesiyle
gündeme gelen Ke?mir sorunu, günümüze de?in çözüme kavu?turulamam??önemli bir
problem alan?d?r. Ke?mir bölgesinin; Hindistan, Pakistan ve Çin gibi üç
bölgesel güç taraf?ndan kontrol alt?nda tutulmas? ve Güney Asya?n?n güvenli?i
aç?s?ndan stratejik bir konumda bulunmas?, sorunun girift bir hâl almas?na
sebebiyet vermektedir. Ke?mir sorununun daimî bir ihtilaf mevzusu olarak
çözümsüzlü?e sürüklenmesi ise, bölgesel düzlemde gerilimi artt?rmaktad?r.
Özellikle Hindistan ve Pakistan aras?nda üç büyük sava?a ve birçok s?n?r çat??mas?na
neden olan Ke?mir sorunu, Temmuz 2016 tarihinde ya?anan olaylardan sonra iki
ülke aras?ndaki gerginli?e yeni bir boyut katm??t?r. Raporumuz, tarihsel süreç
içerisinde Ke?mir sorununun nas?l ortaya ç?kt???n?, taraflar?n?, sorunda Bat??n?n
rolünü ve Ke?mir?deki son geli?meleri analiz etmektedir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

         Çal??madan edinilen veriler,
dil performans?yla, kayg? aras?nda ters bir orant? oldu?unu da göstermektedir,
yani ?ngilizce’de, daha az kayg?l? ö?renciler daha iyi performans sergilerken,
fazla endi?eli ö?renciler nispeten dü?ük notlar almaktad?rlar. Bu nedenle,
hissedilen kayg? dü?tükçe, ö?rencilerin dil kullan?m?nda daha fazla yap?c?
tecrübe edinme ihtimali artmaktad?r. 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out