Ang wasto at ganap na pag iisip

Ang mga bata ang madalas na biktima ng pang-aabusongsekswal sapagkat wala pa sila sa wasto at ganap na pag iisip at hindi pa nilakayang gumawa ng desisyon para sa kanilang sarili. Ang kanilang kamusmusan aykadalasang pinagsasamantalahan ng mga mapang-abuso.

Madalas din mangyari salipunan natin ngayon na mismo ang kapamilya pa ang nang-aabuso at ang mga batanaman ay tinatakot magsumbong sa ibang tao o sa mga awtoridad.            Batay samga naging kilos ni Tina sa kwento, matapos umalis ang kanyang tito at nangmatigil ang pang-aabuso sa kanya, siya ay nanatiling may trauma. Minsan, dahilisang traumatikong pangyayari, kahit nawala na ito o naitigil na, nananatiliparin sa isipan ang pangyayaring ito at nananatili parin ang takot na baka itoay maulit. Hindi makapaniwala si Tina na tapos na ang kanyang pagtitiis sapang-aabuso sa kanya at marahil ay iniisip niya na panaginip at panandalianlamang ito; na pagkagising niya ay babalik siyang muli sa malagim niyangkaranasan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kaya naman mas pinipili na lamang niyang pumikit at maghintay.            Ito angpangunahing tunggalian sa kwento, ang tunggalian ni Tina laban sa kanyangsarili. Ang kaniyang paggising mula sa bangungot ng pang-aabuso na ipinahiwatigrin sa pamagat. Nagtatalo siya laban sa kaniyang sarili; hindi niya alam kungpapaano makabangon sa trauma na iniwan nito sa kaniya. Hindi rin niya alam kungpapaano hihingi ng tulong at isusumbong ang pang-aabusong ginawa sa kanya.            Liban paroon, ang pagpikit na ginawa ng tauhan ay masasabi na rin nating defense mechanism niya.

Ito ay isa samga naging tunggalian sa kwento. Ang tunggalian ni Tina laban sa lipunan. Mapapansinang mgs ganitong uri ng behavior samga taong nakaranas na ng sekwal na pang-aabuso. Makikita sa kanila ang hiya attakot; ang hiyang humarap muli sa lipunan, at ang takot na makita nila ang mgabakas at duming iniwan ng ginawang pangabuso.            Hindi nagingmadali ang pag-dilat ni Tina mula sa bangungot ng pang-aabuso. Ang alaala ng kaniyangkabataan ay nabahiran ng malagim na karanasan na unti-unting nagnakaw sa kanyangkamusmusan. Kaya naman importante ang pagprotekta sa karapatan at kaligtasan ngkabataan laban sa mga mapagsamantala at mapang-abuso dahil hindi na kayangburahin ang bahid nito sa kanilang alaala at dala-dala nila ito hanggang sakanilang pagtanda.

 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out