Analiza od korisni?kih podataka i zaglavlja koje se

Analiza prometa Tormreža korisnike štiti od tzv. analize prometa (eng. traffic analysis), oblika nadzora Internetaktivnostikoji omogu?uje utvr?ivanje izvorišta i odredišta komunikacije. Takva znanjazlonamjernomkorisnikumogu otkriti podatke o navikama i interesima pojedinaca. Komercijalne webstranice mogu,korištenjempodataka prikupljenih analizom prometa, prilago?avati cijene proizvoda i usluganatemeljuzemlje ili institucije iz koje korisnik pristupa stranici. Fizi?ka sigurnostkorisnika tako?ermožebiti ugrožena analizom prometa, na primjer u slu?aju pristupanja zabranjenimweb stranicama izzemaljau kojima su na vlasti opresivni režimi.Podatkovnipaketi na Internetu gra?eni su od korisni?kih podataka i zaglavlja koje sekoristi zanjihovousmjeravanje.

Korisni?ki dio paketa predstavlja podatke koji se šalju, a to naprimjer mogu bitielektroni?kapisma, web stranice, multimedijalne datoteke i dr. ?ak i ako su ti podacikriptirani,analizomprometa mogu?e je puno saznati o korisnikovim aktivnostima i o podacima koje šaljeiliprima.To je mogu?e zbog toga što je analiza usmjerena na zaglavlja paketa, kojaotkrivaju njihovoizvorištei odredište, veli?inu, vrijeme slanja i brojne druge podatke.Osnovaproblema privatnosti korisnika leži u ?injenici da primatelj može saznatinavedene podatke opošiljateljuanalizom zaglavlja paketa.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Isto je mogu?e i ovlaštenim posrednicima ukomunikaciji, kaoštosu pružatelji Internet usluga, ali ponekad i neovlaštenim napada?ima.Jednostavniji oblik analizeprometaje presretanje paketa na putu od izvorišta ka odredištu i pregledavanjenjihovih zaglavlja.Naprednijaanaliza može uklju?ivati prisluškivanje nekoliko ogranaka Interneta i korištenjesloženihstatisti?kihmetoda za pra?enje komunikacijskih uzoraka brojnih organizacija i pojedinaca. 2.2.

Distribuirana anonimna mrežaKakobi se onemogu?ila analiza prometa, transakcije se unutar Tor mrežedistribuiraju preko ve?egbrojaposrednika od kojih ni jedan ne poznaje izvorište, a niti odredište paketa. Umjestoizravnogslanjapodataka od pošiljatelja prema primatelju, oni se šalju preko ve?eg brojanasumi?no odabranihposlužitelja.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out