Akkurat Man sette opp det forgjengelege livet mot

Akkurat som kunsten var ein spesiell del i barokken såg varlitteraturen òg det. Litteraturen var prega av livsfølelse. Livsfølelsen vareit resultat frå fokuset til renessansen på det jordiske og dei religiøse åndstradisjonar frå mellomalderen.

Etter kvart som barokken kom, vart det populærtå dikta. På den tida då var det mange usemjer, når det gjaldt økonomi ogpolitikk. Verdsbilete var i ferd med å gå i oppløysing, og det førde til mykjekaos og ei kjensle av at ikkje noko gav meining. Diktarane meinte at språket iseg sjølv kunne ikkje skildra godt nok den kjensla og laga difor tekster somvar biletrike og motsetningsfylte.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Døden var eit populært motiv. Man sette oppdet forgjengelege livet mot den endelege døden.Som vi kan sjå i utdraget, så kjem det fram det grunnleggjande ibarokken, nemleg dei valdsame kontrastane. Altså røyndomen er ikkje skildradirekte, men han er på ein måte pakka inn i eit meir komplisert form. Døme fråutdraget «Den vise søker ett: det største vil han nå. En narr har mange mål, ogalle er de små». Språket i utdraget er leikande og ganske fantasifullt.

diktaren har teke i bruk verkemiddel som metaforar, gjentaking, overdriving ogallegoriar. Døme på allegoriar, «Helt uten «hvorfor?» er en rose. Blir densett? Det spør den ikke om. Den blomstrer, rett og slett» eller «Du vasker degmed vann: hvor ren er du så blitt? Nei, tem først trangen til å velt deg iskitt». Det som vert meint med desse allegoriane er at ein ikkje skal heiletida lura på kvifor ting er som dei er og berre leva med det.

Uansett kor reinein trur at ein er så vil det vera noko skitte inni oss. Man skal gløymabehovet sine og tenkja over det ein vil ha etter at livet tek slutt.Eg vil konkluderamed at både måleriet og utdraget har fellestrekk frå barokken. Alt i alt, såhandlar det om livet og døden.

For å få frelsa frå gud er det berre du, som eitmenneske, som kan avgjera skjebnen din ut ifrå handlingan

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out