“Afrin’de Kürt karde?lerimize kar?? gibi göstermeye, kimi bizi

“Afrin’de tüm insanl???n dü?man? olan bir zihniyetlemücadele ediyoruz!”   – A +24 Ocak 2018 12:32  inPayla??n Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, Türkiye’nin Mümbiç’e yönelikdüzenlemeyi planlad??? ‘Zeytinlik Harekât?’nda, eski ABD Ba?kan? BarackObama’n?n “Türkiye’yi aldatt???n?” söyledi. “Biz üzerimizedü?eni yapt?k ama onlar yapmad?” diyen Erdo?an, “Mümbiç’te Kürtyoktur, yüzde 95’i Arapt?r.

Hesap, orada yeniden bir terör devleti olu?turman?nhesab?yd?. Araplar? oradan kovdunuz ayn? ?ekilde teröristleri y??d?n?z”?eklinde konu?tu. Cumhurba?kan? Erdo?an, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK)Suriye’nin Kuzeybat?s?’nda bulunan Afrin’e yönelik balatt??? operasyonlaraneden ‘Zeytin Dal? Harekât?’ isminin verildi?ini aç?klad?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

“13-15ya??ndaki çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar?n?yay?nlayan bir örgütle mücadele etmeye çal??ld???n?” belirten Erdo?an,”Zeytin bizim inanc?m?zda çok kutludur. Bu ayn? zamanda özgürlüklerinmüjdecisidir. Biz de bu zeytin dal? olarak bunu kullan?rken dedik ki,toparlayal?m, kucaklayal?m ve böyle bir özgürlük ad?m?n? att?k” diyekonu?tu. “Afrin’de tüm insanl???n dü?man? olan bir zihniyetlemücadele ediyoruz!” diyen Erdo?an, konu?mas?n?n devam?nda, ?unlar?kaydetti: “Ate? alt?ndaki sivillerin tahliyesini engelleyen,canl? kalkan olarak kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de kar??m?zaç?km??t?. Biz 13-15 ya??ndaki çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silahtutu?turarak foto?raflar yay?nlayan bir örgütü tepelemeye çal???yoruz.”  “7-8 ?ehit var”Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Türk Silahl? Kuvvetleri’nin(TSK) 7-8 ?ehidi oldu?unu söyleyen Cumhurba?kan?, “Tespit etti?imizkadar?yla, kar?? taraftan da 268 ki?i etkisiz hale getirildi” ifadesinikulland?.

 “Derdimiz toprak de?il, Suriyelilerin evlerinedönmesi””Ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler bunun ba?kaçaresi yok” diyen Erdo?an, “Bizim derdimiz oran?n topraklar? de?il,orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3.5 milyon Suriyeli benim ülkemdeya??yor, bu insanlar?n kendi topraklar?na dönmesidir” aç?klamas?ndabulundu.

 Muhtarlar toplant?s?nda konu?an Cumhurba?kan? Erdo?an’?naç?klamalar? ?öyle: Bu ay sonu itibar?yla muhtarlar?m?zla bulu?mam?z?n 3. y?l?n?geride b?rak?yoruz. Ülkemiz ve dünya tarihinde örne?i olmayan geni? tabanl? kucakla?mayae?lik etti?iniz için her birinize ayr? ayr? ?ahs?m, milletim ad?na te?ekkürediyorum. Ülkemizdeki 50 bin muhtar?n tamam?yla bir araya gelene kadar bubulu?malar?m?z? sürdürece?iz.

 “Afrin ad?m ad?m kontrol alt?na al?n?yor”Yine tarihi bir hadiseyi tüm s?cakl??? ya?ad???m?z ?ugünlerde sizlerle dertle?mek üzere bir araday?z. Afrin’i teröristlerdentemizlemek için ba?latt???m?z ve Zeytin Dal? ad?n? verdi?imiz operasyonba?ar?yla sürüyor. TSK’ya ait birliklerle bölgenin asli sahipleri olan Suriyelikarde?lerimizden olu?an ÖSO unsurlar? ad?m ad?m Afrin’i kontrol alt?na al?yor.Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek.

S?n?rgüvenli?imiz elbette önemlidir. Vatanda?lar?m?z?ncan ve mal güvenli?ine kastedens?n?r ötesi tehditler elbette önemlidir. Biz Suriye’deki Arap, Kürt ve Türkmenkarde?lerimizin gelece?ini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.  Gözümüzün içine bak?la bak?la bize yalan söylenmesinetahammül etmek zorunda de?iliz demi?tik. Bizim s?n?r güvenli?imizi sa?lamagayretimizi çarp?tmaya çal??anlar dört bir koldan sald?r?yor. Afrin’i Kürtkarde?lerimize kar?? gibi göstermeye, kimi bizi Suriye’yi i?galle suçlamayaçal???yor. ?imdi altyap?s? ile e?itimi ile aya?a kald?rd???m?z Rai, Cerablus,El Bab aras?ndaki alana 100 bine yak?n karde?imiz geri dönüp normal hayat?n?sürdürmeye ba?lad?.

Afrin’de de ayn? ?ey olacak. Önce teröristlerin kökünükurutaca??z, sonra da oray? ya?anabilir hale getirece?iz. Kimin için 3.5 milyonbenim ülkemde ya?ayan Suriyeli karde?lerim için. Biz asl?nda kimin nerededurdu?unu gayet iyi biliyoruz. I??D bahanesi ile Afrin’i terör koridorunateslim etmek isteyenler I??D’le birlikte aç?k ?ekilde sava??yorlar. Bunlar?nbirbirinden fark? yok.

Al PYD’yi, YPG’yi vur I??D’e. Hiç birbirinden fark? yok.O da terörist, o da terörist. Bir madalyonun iki yüzü gibi. Her iki örgütün deipini elinde tutanlar i?lerine geldi?inde birini, i?lerine geldi?inde ötekiniuzat?yor.

 Biz bu I??D  belas?n?öyle veya böyle kendimizden uzak tutar?z ama ayn? ?eyi y?llard?r bizimmücadelemizi engellemek için ellerinden gelen her ?eyi yapan di?er ülkeleryapabilir mi? Bizim kimlik bilgilerini verdi?imiz teröristleri bile kontrolalt?nda tutmay? beceremeyip kanl? eylemlerle maruz kalm??lard?r. Çok daha kanl?teröristlerle muhatap olduklar?nda neler yapabilece?ini görece?iz. Yolcular?m?zAlmanya’dan Türkiye’ye dönü? yap?yorlar, PKK terör örgütü havaliman?nda tekmetokat, ellerindeki sopalarla dövmeye yöneliyorlar ve Alman polisi izliyor.Böyle güvenlik olabilir mi? Senin en güvenli?i oldu?un yer havaliman?. Nereyekadar? Nas?l olacak bu? Söyledi?imiz zaman da, “olmuyor ha, do?ru de?ilha” Biz bu gördüklerimize sessiz mi kalal?m? Bu nas?l hukuk? Yol güvenli?iyoksa sen nas?l devletsin, sormazlar m?? Kusura bakmay?n, biz bu gerçekleri desöyleyece?iz.  “Postmodern Haçl? Seferleri’nin yenii?birlikçileri”Kobani’de Ayn el Arab’da, hükümetimize s???nan yüz binlercekarde?imiz bölge I??D’den temizlenmesine ra?men evlerine geri dönmüyor.

Çünkü,belki görünü?te I??D gitti ama oraya bir ba?ka terör örgütü çöreklendi. Bunlarbarbar, katil, h?rs?z, ?rz dü?man?. Bunlar postmodern haçl? seferinin yenii?birlikçileri. Biz Afrin’de asl?nda tüm insanl???n dü?man? bir zihniyetlede mücadele ediyoruz.

Ate? alt?ndaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canl?kalkan olarak kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de kar??m?za ç?km??t?.Biz 13-15 ya??ndaki çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarakfoto?raflar yay?nlayan bir örgütü tepelemeye çal???yoruz. Zeytin Dal? Harekât? ad? neden verildi?Zeytin Dal? operasyonu. Zeytin bizim inanc?m?zda çokkutludur. Bu ayn? zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu zeytin dal?olarak bunu kullan?rken dedik ki, toparlayal?m, kucaklayal?m ve böyle birözgürlük ad?m?n? att?k.

 “Bizden ba?ka ‘Dur’ diyen yok”Gerçekten terörizmle mücadeleyi ve insan haklar?n?savunanlarla, bu kavramlar? istismar ederek kendi projelerini hayatageçirenlerin ayr?m?n? bu süreçte daha iyi yapaca??z. Türkiye, sadece kendis?n?rlar?n? korumakla ve 1000 y?ll?k karde?lerine gövdesini siper etmeklekalm?yor. ?nsanl???n onurunu da kurtar?yor. Oluk oluk kan ak?tan bu oyunabizden ba?ka “Dur” diyenin olmamas?n? üzüntüyle kar??l?yoruz. Biz,Zeytin Dal? operasyonuyla bölgemiz üzerinde farkl? emelleri olan güçlerinoyununu bir kez daha bozmu? olduk. ?n?allah Mümbiç’ten ba?layarak bu oyunu bozaboza devam edecek, bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyece?iz. “Obama bizi aldatt?”Bak?n?z say?n Obama döneminde bizim bir de Zeytinlikharekât? vard?.

Zeytinlik harekât?nda da Obama bizi aldatt?. O harekât daMümbiç’i teröristlerden temizleme harekât?yd?. Biz üzerimize dü?eni yapt?k amaonlar yapmad?. Mümbiç’te Kürt yoktur, yüzde 95’i Arapt?r.

Hesap, orada yenidenbir terör devleti olu?turman?n hesab?yd?. Ad?n? da Kürt devleti kokuyorlard?.Ya orada Kürt yok ki, ayn?s?n? Kobane’de yapt?lar.

Araplar? oradan kovdunuzayn? ?ekilde teröristleri y??d?n?z. Bunlar? söyleyince rahats?z oluyor beyler.Kusura bakmay?n, biz do?ruyu her yerde söyleyece?iz. “ÖSO ile birlikte 7-8 ?ehidimiz var”De?erli karde?lerim, tabii biz bu ad?mlar? atarken,kararl?l?kla bu yolda yürümeye devam ederken, her mücadelede biliyoruz kibunlar?n bir bedeli vard?r. Bunlar? görece?iz. 2015’ten bu yana terörlemücadelede s?n?rlar?m?z içinde 1100 ?ehit verdik.

F?rat Kalkan?’nda 22 ?ehitverdik. Zeytin Dal? operasyonunda da ?ehitlerimiz, gazilerimiz. Ama ?u anözellikle ÖSO ile birlikte 7-8 ?ehidimiz varsa, evet, tespit etti?imizkadar?yla kar?? taraftan da 268 ki?i etkisiz hale getirildi. Bunlar?n kökünükaz?yaca??z.

 “Derdim, ülkemde ya?ayan 3.5 milyon Suriyelinintopraklar?na dönmesidir”Ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler bunun ba?ka çaresiyok. Bizim derdimiz oran?n topraklar? de?il, orada adaletin tesisidir. Bizimderdimiz, 3.5 milyon Suriyeli benim ülkemde ya??yor, bu insanlar?n kenditopraklar?na dönmesidir.

 Hamd olsun bizim askerimiz, polisimiz, korucular?m?z,ÖSO’daki karde?lerimiz, her ?eyden önce ?ehadeti ?ereflerin en büyü?ü olarakgördükleri için ölümün üzerine üzerine gidiyorlar. Rabbim, hayatlar?n? fedaeden ?ehitlerimizin diri olduklar?n? müjdeliyor.  Zaten öyle oldu?u zaman orada ne var? Orada iman tecellisivar. ??te orada ölümü korkutursun, ölümden korkmazs?n. ?u andamehmetçiklerimizi ben öyle görüyorum. ??te bu sabah mehmetimizle yapanröportajlara bakt???m?zda; biz Afrin’e dü?üne gidiyoruz diyorlar. Buna inanmaköyle s?radan, herkesin kâr? de?il.

Ama bizim mehmetimizin yeti?mesielhamdülillah böyle. Dünyada bizden ba?ka, ucunda ?ehadetin oldu?u bir mücadeleyeböylesine a?kla,

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out