ABD’nin de?il ordu kuruldu?unun habercisidir dedi. Kele?

ABD’ninterör ordusu deste?ine tepki ç?? gibi büyüyor. Uzmanlara göre ABD’nin s?n?rayerle?tirece?i otuz bin asker Türkiye için aç?k bir tehdit durumunda.TürkiyeSuriye s?n?r?na terör ordusu kuraca??n? aç?klayan ABD’nin sinsi plan? her geçengün gün yüzüne ç?kmaya devam ediyor. Güvenlik uzmanu ?brahim Kele? yapt???de?erlendirmede ABD’nin ald??? bu karar?n Türkiye’yi tehdit etti?inin alt?n?çizdi. Ve Ankara’n?n 1974’teki takti?ini gündeme getirdi.

B?R? DUR DEMEL?Kele?’in de?erlendirmelerinde en çarp?c? aç?klamalara yer verdi. 30bin askerin s?n?ra yerle?tirilmesi demek bir güvenlik önlemi de?il ordukuruldu?unun habercisidir dedi. Kele? birileri bu skandala dur demezse 35y?ld?r son nefesimize kadar mücadele etti?imiz PKK terör örgütü yan? ba??m?zdaolacak de?erlendirmesinde bulundu. Öte yandan a??r silahlarla donat?lm?? bu ordunun PKK/PYD, fiilenSuriye’nin üçte birine ordusu, sözde meclisi, vergi toplamas?yladevletle?tiriliyor. ‘Ne olmu?, Kürtler Suriye’de ordu kursun, diyemezsiniz.Büyük Kürdistan projesinin Irak ve Suriye aya?? ba?ar?l? oldu?u zaman s?ra kimegelecek? Bir sonraki ad?m ?ran ve Türkiye… Kele?, ABD ve koalisyonülkelerine DEA?’la mücadele için aç?lan Diyarbak?r ve ?ncirlik üslerindekioperasyon izinlerinin bir an önce sona ermesi gerekti?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

PKK KOR?DORUTürkiye’nin 90’l? y?llarda Irak’ta Saddam Hüseyin’eyönelik operasyon ad? alt?nda topraklar?nda konu?lanan ‘Çekiç Güç’ün KuzeyIrak’ta defakto bir PKK devletine zemin haz?rlamas? gibi DEA?’la mücadele ad?alt?nda Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e aç?lan bir PKK koridoru olu?turulmas?naF?rat Kalkan? ile izin vermedi?ini ve: “Bu üsler, kimle mücadele için al?nd? ?imdibu mücadele bitti?ine göre misyonunu da tamamlam??t?r. DEA?’la mücadele ad?alt?nda ABD ve koalisyon ülkelerine aç?lan üslerden DEA? operasyonu ad? alt?ndaSuriye ve Irak’ta faaliyete izin verilmeyebilir.” KAPATIRSANIZ CANINIYAKARSINIZTürkiye ilk olarak elindeki seçeneklerden biri kullanmal? ve?ncirlik Üssünü kapatmal?d?r. ??te bu hamle etki sa?lar ve amaca ula?t?r?r.

Amerika art?k aç?k aç?k PKK’y? Türkiye’nin yatak odas?na sokuyor.. Anca?ncirlik üssü kapan?rsa yolun önünü kapatabiliriz. Üs kapan?rsa ABD desteksa?layamaz.

Biliyoruz ki verilen listeler d???nda yar?mlar gidiyor.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out