1.Comandantul(directorul în institu?ia medical?, acesta este înregistrat

1.Comandantul(directorul general)

 

2. Comitetul director este alc?tuit
din:

-Director medical adjunct

-Director financiar-contabil

-Director îngrijiri medicale

Sarcinile comitetului director
sunt:

-elaboreaz? planul de dezvoltare al
spitalului pe perioada mandatului in baza propunerilor scrise ale consiliului
medical

-solicit? ?i aprob? planul anual de
activitate pentru supravegherea ?i controlul infec?iilor nosocomiale

-asigur? condi?iile de igien?,
privind cazarea si alimenta?ia pacien?ilor

-asigur? dotarea necesar?
organiz?rii ?i func?ion?rii sistemului informa?ional pentru înregistrarea,
stocarea, prelucrarea ?i transmiterea datelor privind infec?iile nesocomiale.

 

3.Consiliul medical este alc?tuit
din medicii ?efi de sec?ie, ?efi de laboratoare sau compartimente, farmacist
?ef ?i asisten?i ?efi sau coordonatori de compartimente ale spitalului.

Sarcinile consiliului medical sunt:

-face propuneri comitetului
director în vederea elabor?rii bugetului de venituri ?i cheltuieli ale
spitalului

-particip? la elaborarea
regulamentului de organizare ?i func?ionare ?i a regulamentului intern al
spitalului

-monitorizeaz? principalii
indicatori de performan?? în activitatea medical?

-stabile?te coordonatele principale
privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului

 

1.4.Studiul sistemului condus:

În prezent,
spitalul dispune de aparatur? de bun? calitate. Aparatura învechit? este
schimbat? anual, îns? nu în totalitate. Spitalul necesit? de noi echipamente
medicale de ultim? genera?ie, deoarece sunt insuficiente ?i nu exist? destule
spa?ii pentru a fi amplasate.

Spitalul este
dotat cu medici care au o înalt? preg?tire profesional? ?i care doresc s?
exceleze ?i progreseze zi de zi cu scopul ca pacien?ii s? se declare mul?umi?i
de serviciile de calitate ale spitalului ?i problemele acestora de s?n?tate s?
fie rezolvate într-un mod eficient.

 

1.5.Studiul sistemului
informational  

 

Când
pacientul vine de urgen?? în institu?ia medical?, acesta este înregistrat într-un
sistem informatic, apoi i se fac analizele medicale ?i procedurile corespunz?toare.
Ulterior, în cazul în care este necesar, i se fac investiga?ii pentru a putea primi
un diagnostic concis. Dup? rezultatul inverstiga?iilor, pacientului i se pune
un diagnostic clar ?i i se d? un tratament pe care trebuie s?-l urmeze. În
func?ie de gravitatea diagnosticului, pacientul pleac? acas? sau r?mâne, urmând
ca s? fie internat. Toate procedurile aplicate ?i procesele prin care trece
pacientul de-a lungul ?ederii lui în spital sunt trecute în fi?a electronic? ?i
centralizate automat pe server.

 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out