3 ve harcanan yüzerlce milyon liral?k transfer bütçesine

3 Temmuz ?ike kumpas?sürecinde Aziz Y?ld?r?m cezaevindeyken Fenerbahçe Ba?kanl???na aday olan MehmetAli Ayd?nlar’?n küslü?ünün bitti?ine dair anla?ma dün imzalanarak yürürlü?egirdi.

Asl?nda Fenerbahçe futboltak?m?n?n forma reklam? anla?mas?yd? dün taraflar aras?nda imzalanan ancak konubundan daha ötesi gibi görünüyor. KULÜPTE SULAR KAYNAMAYABA?LADIAli Koç’un Fenerbahçeba?kanl???na aday oldu?unu aç?klad??? günden beri daha seçime 1 y?l olmas?nara?men kulüpte sular kaynamaya ba?lad?. Ancak bu süreçte ki en ilginç geli?meMehmet Ali Ayd?nlar’?n sahibi oldu?u Ac?badem sa?l?k grubunun Fenerbahçe’ye 6 ayl?k7,5 milyon bedelli sponsorluk deste?iydi.GERG?N GÜNLER GEÇ?RD?Sezona çok kötü ba?layanhemen arkas?ndan istifa etmeye kalkan Teknik Direktörü Aykut Kocaman’? ricaminnet tak?m?n ba??nda tutan Aziz Y?ld?r?m’?n keyfi son haftalarda ç?k??yakalayan tak?m?n üst s?ralara t?rmanmas?yla bir hayli yerine gelmi?ti. Ancakeski ba?kan yard?mc?s? ?imdi ki rakibi Ali Koç’un niyetini aç?klamas?yla gergingünler geçirdi?i de kulüp çevrelerinde yüksek sesle konu?uluyor.

KOLTU?U KAYBEDEB?L?RBir oyla kazand???Fenerbahçe ba?kanl??? koltu?unda ki görev süresi ?ubat 2018’de yirminci y?l?nagirecek olmas?na kar??n ne yurt içinde ne de yurt d???nda istikrar?tutturamad??? ve harcanan yüzerlce milyon liral?k transfer bütçesine ra?menfutbolda ba?ar?l? olamad??? için ele?tirilen Aziz Y?ld?r?m’?n bu sefer koltu?unukaybedece?i de dillendiriliyor. ?imdilerde bar??t??? vesponsor deste?ini ald??? Mehmet Ali Ayd?nlar sayesinde bir kaç önemli isimtakviyesi ve olas? ?ampiyon tak?m ba?kan? olarak kongreye gitme çabas? d???ndabütün ibrelerin Ali Koç’u gösterdi?i de ayr? bir gerçek. Önümüzde ki günlerde hem buanla?ma hem de adaylar?n projeleri çok konu?ulacak gibi görünüyor.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out