1. mentale uitputting 3. Chronische stress leidt ook

1.     Chronische stress leidttot afname van volume van de hippocampus. Dat veroorzaakt vergeetachtigheid enmoeite met concentreren. Werken vraagt daardoor meer energie en kan op den duurtot uitputting leiden.2.

     Chronische stress leidttot overwerk voor de amygdala, de amandelkernen in het emotionele brein. Zijzijn in een voortdurende staat van paraatheid, wat betekent dat deemotieregulatie het laat afweten. Relatief kleine dingen zorgen voor paniek ofeen huilbui.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Het snellere gevoel van controleverlies en machteloosheid leidttot meer frustratie en mentale uitputting3.     Chronische stress leidtook tot blokkering van de prefrontale cortex. Dat leidt ertoe dat het vermogentot plannen en organiseren, goede beslissingen nemen afneemt. Alle energie gaatzitten in de lagere brein regionen, het emotionele brein. Vechten, vluchten ofbevriezen overheerst.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out