Month: July 2019

S.T.P with age of 25 to 40

S.T.P of Starbuck Segmentation Geographic : Big cities: Beijing, Shanghai, Guangzhou Developed coastal cities: Hangzhou, Suzhou, Qingdao, Shenzhen Second-tier developed cities: Chengdu, Chongqing, Dalian, ShenyangDemographic […]

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out