13 fren sistemlerinin standart olan?n d???nda kalan fren

13 May?s’ta Mu?la-Antalya yolunda gerçekle?en trafik kazas?n?n iddianamesinde midibüs sahibiBülent Çetinda?’?n 15 y?la kadar hapsi istendi. Mu?la’da, Anneler Günü Program? için Marmaris’egiden yolcular? ta??yan midibüs sahibi Bülent Çetinda? asli kusurlu bulundu. Çetinda?,midibüsün orijinal fren sistemlerini standart d??? fren sistemiyle de?i?tirdi?iiçin haz?rlanan iddianamede on be? y?l hapsi istendi.Geçen y?l ya?anan kazada 24 ki?i hayat?n? kaybetti, 10 ki?iise yaralanm??t?. Haz?rlanan iddianamede midibüs sahibi ‘taksirle birden fazlaki?inin ölümüne ve yaralanmas?na’ neden olmakla suçland?. ?ddianamede, 13 May?s günü gerçekle?en kazada hayat?n? kaybedenmidibüs ?oförü Arma?an Sertba?, kazan?n meydana geldi?i son düzlükte belediyeotobüsünü sollayarak sa? ?eride geçti.

Midibüs, 200 metre sonra kar??s?na ç?kanviraj? a??r? sürat nedeniyle alamad?. Refüjdeki beton bloklara çarparak 20,9metre yükseklikten ?arampole dü?tü.HEYET RAPORUTAMAMLADIAraç üzerinde çal??malar?n? tamamlayan üç ayr? bilirki?iheyeti raporunda; fren hidroli?inin bo?almas? sonucunda, fren sistemlerinindevre d??? kald??? ve tutmad??? kaydedildi. Fren sisteminin devre d??? kalmas?nedeninin sa? arka tekerle?in lastik s?zd?rmazl?k contalar?n?n y?rt?lmas?ylasa? arka tekerden fren hidroli?inin tamamen bo?almas? neden oldu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kazaya sebep, arac?n orijinal fren sistemlerinin standartolan?n d???nda kalan fren sistemlerinin de?i?tirilmesi oldu.?DD?ANAMEDE M?D?BÜSSAH?B? ASL? KUSURLU BULUNDUTamamlanan iddianamede araç sürücüsünün arac? süreklikullanmad??? tespit edildi.  Kazan?n ya?and???s?rada araç sürücüsü el frenini de kullanm?? ancak yolun e?iminin yüksekolmas?ndan ötürü arac? durduramad??? tespit edildi.Mu?la Cumhuriyet Savc?s? Hakan Türkan’?n haz?rlad???iddianamede, araç sürücüsüne kusur verilemeyece?i vurguland?. Ancak araç sahibiBülent Çetinda?, yasal izinleri almadan arac?n standartlar?na müdahale etti?igerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out