§3.1 niet opzettelijk) worden ze door het project

§3.1 FIU en WWTF Er wordt toezicht gehouden op de financiëlesector om witwassen te voorkomen. De WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen enFinanciering van Terrorisme) is een samenwerkingsverband van landen met financiëlecentra dat zich bezig houdt met de bestrijding van witwassen enterrorismefinanciering.Banken en andere financiële instellingenzoals levensverzekeraars, trustkantoren, creditcardmaatschappijen en casino’smoeten bijzondere transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU) melden.Ook handelaars van auto’s, schepen, juwelen en advocaten, accountants,notarissen en belastingadviseurs moeten verplicht melden aan de FIU. Dus moetenze daarom alert zijn op elke bijzonderheden en direct melden. Als instellingenzich toch niet melden aan de FIU (al is het niet opzettelijk) worden ze door hetproject ” niet melders” gestraft. Deze instellingen melden zich niet aan, ombijvoorbeeld het geld toch te houden en ook om witwassen makkelijker te maken.

Om dit probleem te voorkomen straft de overheid ook instellingen die nietmelden.         De FIU-Nederland is op basis van de WWFT,de organisatie waar instellingen verplichtbijzonderheden bij transacties moeten melden. De FIU-Nederland krijgt dangemelde transacties en gegevens en kunnen deze transacties bloot leggen die metwitwassen of financiering van terrorisme te maken hebben. Na dezegebeurtenissen sturen ze deze gegevens door naar diverse handhavings- enopsporingsdiensten.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

De FIU-Nederland levert op nationaal eninternationaal niveau een belangrijke bijdrage om witwassen enterrorismefinanciering te bestrijden. Er speelt hier een internationalebenadering en een goede netwerksamenwerking met nationale partners om debestrijding mogelijk te maken.  §3.2 Straffen bij Witwassen Zowel binnenlandse als buitenlandse financiëletransacties zijn tegen de witwaswetgeving. Internationale gevallen om wit tewassen zijn meestal bedoeld op financiële transacties die zelfs met legaal geldwordt gepleegd aan bijvoorbeeld misdrijven. Hierdoor gaat de overheidundercover om deze misdrijven tegen te gaan, ook al is het geld legaal. Eenundercoveragent kan in deze gevallen gewoon zeggen dat het geld illegaal is,terwijl het duidelijk wel legaal is, maar doordat het om financiële transactiesgaat, is het eigenlijk “illegaal”.     Naast deze gevallen is het ook illegaal om geld wit tewassen en dus is de overheid streng erover.

Doe je mee aan een witwaspraktijk,dan kan je een straf krijgen, al is het een kleine rol. Hiervoor moet deoverheid bewijzen dat een persoon van het witwaspraktijk deel uitmaakt. Dooraan te tonen dat er een overeenkomst was om geld wit te wassen en dat depersoon op de hoogte was om mee te doen kan de overheid bewijzen dat hijinderdaad geld witwast. De overheid moet niet bewijzen dat een persoon het geldfeitelijk heeft behandeld of iets heeft gedaan om het witwaspraktijk testimuleren.

     De overheid kan geen enkele persoon beschuldigen als hijzomaar geld accepteert zonder te weten dat het geld eigenlijk illegaal is. Dusmoet de overheid wel aantonen dat de feiten en omstandigheden van de zaak welfeitelijk zijn om een persoon schuldig te maken.  Als het om federale wetgeving gaat, is witwassen van geldeen ernstige misdaad en hiervoor geldt ook gevangenisstraffen. Een aantastingvan het wet: 18 U.S.C.

§1956 kan resulteren in een gevangenisstraf van maximaal20 jaar. Een aantasting van het wet: 18 U.S.

C. § 1957 kan resulteren in eengevangenisstraf van maximaal 10 jaar. Maar het exact aantal jaren straf, wordtbepaald door de hoeveelheid geld dat wordt witgewassen.  Er zijn wel maximumstraffen bekend bij de verschillendemanieren van witwassen. Zoals op opzettelijk witwassen staat maximaal 4 jaargevangenisstraf of een geldboete van 78000 euro’s.

Op schuldwitwassen staat eenmaximumstraf van 1 jaar gevangenisstraf of een geldboete van 78000 euro. Ookkan iemand bepaalde beroepen niet meer doen, waaronder het beroep waarin hijzich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.    Poging totwitwassenTheoretischgezien is een poging tot witwassen mogelijk, maar in de praktijk niet. Zebeweren dat voordat er sprake is van poging tot witwassen er al een begin metde uitvoering van een misdrijf is gemaakt. Als iemand toch een poging totwitwassen plan, krijgt hij een maximumstraf van 3 jaar.Als iemand schuldig wordt van meerdere malen witwassenwordt volgens de wet een hogere straf dan normaal verwacht.

Als iemand meerdemalen gaat witwassen wordt het een gewoonte. Het gewoontewitwassen heeft eenmaximumstraf van 6 jaar. Als iemand al eerder veroordeeld is voor het witwassen,wordt de maximumstraf hoger, omdat de eerdere straf niet heeft geholpen en duskomt de volgende keer een hogere straf te staan. Als dit zich herhaalt binnen 5jaren, dan wordt de maximumstraf met 1/3 verhoogd.

De straf dieiemand precies krijgt is afhankelijk van de waarde van de goederen en als hetalleen of met meerdere mensen heeft plaatsgevonden.  Voorschuldwitwassen moet u rekening houden met de volgende straffen.Waarde tot€    120,00                                             20uur werkstrafWaarde tot € 1.200,00                                             60uur werkstrafWaarde tot € 5.

000,00                                             100uur werkstrafDe straffen voor opzetwitwassen liggen iets hoger.Wanneer hetwitwassen samen met een ander is gepleegd geldt een verhoging van 1/3. Bijmeerdere malen witwassen geldt een verhoging van 50% jaar, en als dit nogmeerdere keren plaatsvindt, verhoogt het met 100%.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out