§1.3 wereld verplaatst om zo zeker te

§1.

3 Fasen van Witwassen Er zijn drie fasen van witwassen te onderscheiden,namelijk: stortingsfase, verhullingsfase en integratiefase. Fase 1: Stortingsfase Bij deze eerste fase wordt het contant geld dat is verkregen via illegale misdrijvenvoor het eerst in het financiële betalingsverkeer gebracht, en maken ze hetgiraal om zo het makkelijker te kunnen verplaatsen. Er zijn bij deze fase altijdfinanciële instellingen betrokken. Hierbij sturen ze vaak het gestorte geld naareen ander land dan waar het verdiend is, om zo het veilig in hetbetalingsverkeer geplaatst kan worden. Ook wordt het contant geld omgezet in grotebiljetten of andere valuta om de herkomst en het eigendom van het illegaal geldte bedekken.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Fase 2: De verhullingsfase Bij de tweede fase wordt het “illegaal” geld in het legale betalingsverkeergebracht en kan men het gaan toepassen in een aantal doelen. Het doel van dezefase is om de herkomst en het eigendom van het illegaal geld te bedekken doorhetzelfde geld meerdere keren te verplaatsen om het geld te kunnen verspreiden.Dit wordt vaak over de hele wereld verplaatst om zo zeker te zijn dat niemander achter komt. Dit wordt “giraal kriskrassen” genoemd, er wordt grote bedragengeld in een korte tijd verplaatst over de wereld. Het geld kan ook gesplitstworden in kleinere laagjes geld “layering”.   Fase 3: De integratiefase In deze fase staat wordt het geld via een wettelijkeherkomst in het boven wereldeconomie gebracht. Het geld staat nu onder een”legale” wettelijke herkomst en komt het in de economie terecht. Sommigen ziendeze fase ook als de tweede fase, namelijk de verhullingsfase maar weer anderenzien het als een andere fase.

Hierbij beweren zij dat het nog een stapdoorbrengt om het geld te in de economie. Heeft dit hele proces geen sporen oftips achtergelaten waar het oorspronkelijke geld vandaan komt, dan is het eensucces en kan men het nu gaan gebruiken om te betalen of te investeren.        Fase 4:Investering  Nu heeft het geld een legale wettelijke herkomst en kanmen investeren in de bovenwereld.

In deze fase is het doel bereikt en maakt hetgeld deel uit de economie. De bezitter van het geld kan nu beweren dat het geldlegaal verkregen is en gaat ermee investeren. Hierbij kan autoriteiten nikszeggen, dus heeft de bezitter het recht om te kunnen investeren.                       §1.4 Methodesvan Witwassen   Methodesvan witwassenEr zijn veel verschillende manieren om geld wit tewassen. Hieronder geven we enkele manieren die bekend zijn bij de politie endie het meest wordt gebruikt.Via het buitenland Men gaat bedrijven oprichten in een ander land en storthet illegaal geld naar deze bedrijven in het buitenland die het weer investerenin een ander bedrijf dat ook van dezelfde personen zijn. Vervolgens leent hetbedrijf in het eigen land het geld van het bedrijf in het buitenland en gaatdit investeren in andere dingen zoals gebouwen.

Hierdoor maakt de eigenaarwinst met het illegaal geld en wordt het moeilijk voor autoriteiten om achterte halen waar het geld vandaan komt, dus is dit een succes voor de eigenaar.Veel van deze gevallen gebeuren wanneer er een gebrekkige controle is in hetland zelf. Ook speelt transacties een grote rol, bijvoorbeeld: door de valutavan het geld steeds te wisselen. Ook moneytransfers spelen een grote rol, ditbetekent dat men geld snel kan storten en ook snel kan opnemen. Soms kan ditzelfs na 15 minuten gebeuren.  Via Casino’s Dagelijks wordt er veel geprobeerd om via casino geld witte wassen. Sommigen kopen munten met zwart geld en dan laten ze het casino zeterug betalen op hun bankrekening, maar nu is het niet zo makkelijk om dit terealiseren, doordat er veel casino’s al weten hoe ze dit aanpakken en zijn ergoed voorbereid.

Toch kunnen ze op andere manieren via casino’s witwassen. Eenvan de bekendste manier is wanneer iemand naar een roulettetafel gaat zittenmet meer spelers. Hij kent deze spelers al maar ze doen alsof ze elkaar nietkennen. Iedere speler maakt van tevoren af een afspraak om alle nummers af tedekken zodat iemand kan winnen. Bij elke keer zit dan een winnaar, maarverliest het ander steeds geld. Dit maakt toch niet uit, want na de avondvraagt de persoon met de meeste winst of het Casino graag deze winst op debankrekening te zetten. Wanneer dit gelukt is, verdelen ze het geld. Dus spelenze met illegaal geld om zo legaal geld terug te krijgen.

Zij kunnen daarna meteen winstverklaring, bewijzen dat het geld gewonnen is in het casino en dat hetlegaal is.  Valse facturen Deze methode via valse facturen is vooral voor bedrijvendie goederen en diensten leveren en ontvangen. Zoals het naam al zegt, stuurtde ontvanger van het geld diensten en goederen naar een bedrijf, terwijl ditnooit heeft plaatsgevonden. Hij beweert met een valse factuur dat hij dediensten wel heeft geleverd. Meestal gebruikt men facturen voor kleine bedragenomdat men verwacht dat ze minder streng zullen controleren en makkelijkerzullen betalen. Smurfen Bijna iedereen kent de film “TheSmurfs”. Een smurf is klein en heeft een blauwe kleur.

Zoals het al zegtspreekt men van smurfen wanneer iets klein is. Smurfen wil zeggen dat er grotebedragen verdeeld wordt in kleinere bedragen onder een groep mensen waardoorhet minder opvallend wordt dat zwart geld er binnen komt. Het wordt vaak doormensen gedaan die zwart geld verdienen, zoals door drugs en prostitutie. Maarals het om te grote bedragen gaan,kunnen de overheid en banken erachter komenen dus word je betrapt.      

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out